Konkurs DA’18

HERIT.CITY

KONKURS

28.04. – 25.5.2018.  30.5. 2018.

 

Tema

Kulturno nasljeđe predstavlja niz fizičkih i nematerijalnih  dobara  koje čini ostavštinu prošlih generacija, podrazumijeva dobra koja su naslijeđena ili koja nastaju u sadašnjosti, a imaju specifičnu vrijednost i simbolički značaj u svijesti ljudi. Često se  događa da jedna generacija odbaci ono što je prethodna generacija smatrala kulturnom baštinom, pa ponovo oživljavanje baštine uslijedi tek nakon smjene još jedne generacije.

Ideja nam je da kroz HERIT.CITY konkurs i pristigle radove preispitamo kolektivni i individualni odnos prema nasljeđu i dobrima.  Pozivamo autore da kroz fotografiju, crtež, kolaž, računarsku vizualizaciju, nekoliko riječi ili neki drugi medij zabilježe i prikažu svoje viđenje kulturnog nasljeđa.

Cilj izložbe je da otvori pitanja,  podstakne komunikaciju, podigne nivo svijesti i  prikupi  materijal  koji će biti predstavljen  u okviru manifestacije Dani arhitekture Banjaluka  2018.

Molimo vas da se prije uzmanja učešća na konkursu detaljno upoznate sa propozicijama.

 

Učešće je otvoreno za sve

 

Format radova

 • U obzir dolaze:  fotografija, skica, računarska vizualizacija, kolaž, tekst do 500 riječi ili kombinacije pomenutih medija.
 • Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 5 radova.
 • Radovi se primaju isključivo u elektronskoj formi.
 • Format fotografije: JPG
 • Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
 • Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
 • Veličina poslatih fotografija ne smije prelaziti 2Mb.
 • Format teksta: dox, docx, txt (do 500 riječi)

 

Imenovanje fajlova

 • ime_prezime_naziv rada_br
 • (br. ukoliko jedan autor šalje više fotografija)
 • Primjer (Ime_Prezime_Inherit_1)

 

Slanje radova

Radovi se mogu poslati direktno na  fejsbuk stranicu daniarhitekture ili mejlom na  daniarhitekture.bl@gmail.com s naslovom HERIT.CITY  KONKURS

U tekstu mejla navesti:

 1. Ime i prezime autora
 2. adresa, zemlja
 3. kontakt (email, telefon)

 

Autorska prava

Zabranjeno je slanje radova uvredljivog i neprimjerenog sadržaja.

Radovi koje učesnici šalju moraju biti autorski

Autor  mora imati neotuđiva autorska prava na rad koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima. Strogo je zabranjeno kopiranje takvog sadržaja bez dozvole autora. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica.

Ukoliko organizator posumnja da neko šalje fotografiju na koju nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu

Organizator ne odgovara za povredu prava ukoliko je neko od učesnika kopirao autorsko delo trećeg lica. Na osnovu pritužbe trećeg lica o povredi prava organizator će reagovati trenutnom diskvalifikacijom učesnika i uklanjanjem rada sa sajta i društvenih mreža.

 

Nagrade i priznanja

Pristigli radovi će biti odabrani i prezentovani na Danima arhitekture koji se održavaju u Banjaluci od 2. do 10. juna 2018. te na sajtu i društvenim mrežama organizatora.
Organizator će dodijeliti  priznanje za rad koji je na najbolje odgovorio na  temu. Priznanje uključuje i nagradu: VIP ulaznica za sve događaje Dana arhitekture BL 2018, izlet, večera i after party.

 

Svi autori će dobiti rezultate  žiriranja e-mailom.

Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora i korišteni u svrhe publikovanja.

Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga s reprodukovanim nagrađenim i odredjenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar.

 

Kalendar

Prijem radova   najkasnije 25. 30 maj 2018.

Objava svih radova odabranih za izložbu i digitalni katalog: 2. juni 2018.

Digitalna projekcija i izložba na manifestaciji Dani arhitekture 2018.  2-10. juni. 2018.

 

Za više informacija molimo da nas  kontaktirate na e-mail adresu:

daniarhitekture.bl@gmail.com

 

Urednici:

 1. Vedrana Ikalović, dipl.inž.arh.
 2. Sonja Rapajić , dipl.inž.arh.
 3. Saša Zečević, dipl.inž.arh.

 

Organizator

Istraživački centar za prostor

www.icprostor.org

 

+++++++++

 

HERIT.CITY

CONTEST

28.04.-25.05.2018. 30.5. 2018.

 

The theme

Cultural heritage is a series of physical and immaterial goods that make the past of generations, it implies the goods that are inherited or that arise in the present, and have a specific value and symbolic significance in mind. It happens often that one generation rejects something that the previous generation considered as cultural heritage, and the revival of the inheritance come only after the shift of another generation.

The idea is to reconsider the collective and individual attitude towards heritage and goods through the HERIT.CITY contest. We invite authors to record and visualize their cultural heritage through photography, drawing, collage, computer visualization, several words or other media.

The aim of the exhibition is to open  questions, encourage communication, raise awareness and gather material that will be presented within the manifestation Days of Architecture Banja Luka 2018.

Before taking part in the competition, please   get acquainted with the propositions.

Participation is open to all

Format

We accept: photography, sketching, computer visualization, collage, text up to 500 words or a combination of the mentioned media.

Each participant can send a maximum of 5 works.

Works should be sent  in electronic form.

Photo Format: JPG

Photo dimensions: the maximum size of the longer side is 1920 px, resolution 300 dpi.

The file compression should be between 7 and 12.

The size of the photos sent should not exceed 2Mb.

Text format: dox, docx, txt (up to 500 words)

 

Naming files

 

name_surname_title_No

(No. if one author sends more photos)

Example (Name_Surname_Inherit_1)

 

Sending:

By e-mail to daniarhitekture.bl@gmail.com with the subject HERIT.CITY  KONKURS

Please  send the following information in the e-mail body:

 • name and surname of the author
 • address, country
 • contact (email, phone)

 

Copyright

It is forbidden to send offensive and inappropriate content.

The   participants must submit only their own work.

The author must have an inalienable copyright to work that is defined by applicable copyright laws. It is strictly forbidden to copy such content without the author’s permission. The organizer disclaims responsibility in the event of a violation of this right by a third party.

If the organizer suspects that someone sent  a photo to which he is not entitled, he may request additional proof of authorship.

The Organizer is not responsible for the violation of rights if one of the participants copied the third party’s copyright work. On the basis of a third party’s complaint about violation of the right, the organizer will react with the current disqualification of participants and removal of work from the site and social networks.

 

Prizes and awards

The received works will be selected and presented at the Days of Architecture, in Banja Luka from June 2 to 10, 2018 and on the the organizer’s  website and social networks.

The organizer will award the award for the work that best responded to the topic. Recognition includes the prize: VIP ticket for all events of the Days of Architecture Banjaluka 2018, excursion with dinner and after party.

All the authors will receive the results of jurying by e-mail.

The results be published on the organizer’s website and used for publishing purposes.

All participants will be given the opportunity to download high-quality PDF publication in the form of a catalog with reproduced reward and a certain number of received photos at the choice of the organizer, without  fee.

Calendar

Reception of the works not later than May 25, 30 ,2018

Publication of all works selected for the exhibition and digital catalog: June 2, 2018

Digital projection and presentation at the  Days of Architecture 2018. 2-10. June. 2018.

 

 

For more information, please contact us by e-mail:

daniarhitekture.bl@gmail.com

 

Editors:

Vedrana Ikalović, Dipl. Eng. Arch.

Sonja Rapajić, Dipl. Eng. Arch.

Saša Zečević, Dipl. Eng. Arch.

 

Organizer

Center for Spatial Research

www.icprostor.org

 

 

2 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s