DABL19 Exhibition

Izložba HOUSING 2017

Ponedjeljak, 13. maja 2019.

Muzički paviljon parka Petar Kočić

 

Peti po redu Dani arhitekture u Banjaluci 2019. počinju u ponedjeljak 13. maja u Muzičkom paviljonu parka Petar Kočić otvaranjem međunarodne izložbe savremenog stanovanja “HOUSING 2017” Katedre zgrade za stanovanje, Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Na otvaranju izložbe uvodno predavanje imaće dr Branislava Stoiljković, docent na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.

HOUSING 2017

Tema izložbe HOUSING 2017 je stanovanje u post-socijalističkim zemljama Evrope, predstavljenih kroz preko 60 različitih stambenih objekata i projekata iz bivših evropskih socijalističkih zemlja, nastalih u periodu od 2015. do 2017. godine. Srbija,
kao jedna od zemalja iz ove grupe, učestvuju u ovom dijelu izložbe sa 20 radova. Takođe, dio izložbe posvećuje pažnju širom svijeta, a ovaj dio prikazuje 40 stambenih objekata i projekata sa svih kontinenata, nastalih u prethodne dvije godine. Svi odabrani radovi propraćeni su recenzijama, napisanim od strane članova Međunarodnog naučnog umjetničkog odbora.

Zašto stanovanje? Stanovanje je za arhitekte oduvijek bila fascinantna tema, mogćnost da se projektuje stambeni prostor i stvara okruženje koje je orijentisano ka interesima i potrebama korisnika u kome će grupa ljudi živjeti i intereagovati, a pri tome uzeti u obzir ekonomske, socijalne i ekološke uslove i ograničenja. Bez obzira kojoj kulturu i vremenu pripada, kvalitet stanovanja prenosi realnu sliku uslova i kvaliteta života određene zajednice.

Dok su u prošlosti socijalističke zemlje davale isključivu prednost oblicima “kolektivnog” stanovanja, koje je pored toga što je bilo racionalno i ekonomično, posmatrano i kao ideološki poželjan oblik stanovanja, zemlje Zapada su davale prednost oblicima stanovanja koji za uzor imaju idealnu ruralnu situaciju.

Projekti odabrani za ovu izložbu ilustruju najnovije tendencije u stanovanju. Iako različiti prema tipu, obimu, izgledu ili pprimjenjenim materijalima, projekti imaju mnoge zajedničke karakteristike. Neki od njih razvijaju nove modele stanovanja, u drugima motiv orijentisanosti ka interesima i potrebama stanara ili uvažavanje tehnoloških, socijalnih i ekoloških uslova, au svima možemo vidjeti konstantnu težnju ka višem i boljem kvalitetu stanovanja. Prikazane primjere karakterišu inovacije u smislu stambenog prostora, varijacija i grupisanje stambenih jedinica, povezanost unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, artikulacija individualnosti stanara, integrisanje stambenog sadržaja sa drugim funkcijama, itd. To su inovativni predlozi, atraktivna i funkcionalna rješenja koja nude stimulativne odgovore koji će, bez sumnje, uticati na koncept stambene arhitekture našeg vijeka.

 

dr Branislava Stoiljković rođena je 1973. u Nišu. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1998.). Od 1999. radi na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu, na predmetima sa katedre Zgrade za stanovanje. Na GAF-u magistrirala 2008. sa temom “Savremene tendencije u stambenoj arhitekturi: ka individualizaciji višeporodičnog stanovanja” i doktorirala 2015. sa temom “Primena koncepta individualizacije u stambenoj arhitekturi u kontekstu unapređenja kvaliteta višeporodičnog stanovanja u Srbiji”. Autor i koautor velikog broja idejnih i glavnih projekata za objekte različitih namena (porodično i višeporodično stanovanje, hoteli, bolnice, sportsko-rekreativni centri, poslovno-trgovinski centri itd.), sa kojima je bila učesnik na domaćim i međunarodnim izložbama. Učesnik većeg broja domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova i autor velikog broja naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima. Član Organizacionog odbora na prethodne dve Međunarodne izložbe Housing (2015. i 2017.), predsednik OO Housing 19.